Põhikiri

EMÜ PÕHIKIRI

1.     ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Metsateenijate Ühing, lühendatult EMÜ, on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on metsandusega tegelevate või tegelenud inimeste ühiskondliku koostegevuse arendamine ning mis mittetulundusühinguna kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste ees­mär­kide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel

1.2. EMÜ juhindub tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest ning oma põhikirjast.

1.3. EMÜ on eraõiguslik juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

1.4. EMÜ on 1919.a.loodud Eesti Metsateenijate Ühingu ja 1921.a.loodud Eesti Metsaülemate Ühingu õigusjärglane.

1.5. EMÜ asukoht on  Tartu, Eesti Vabariik

2.  TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. EMÜ tegevuse eesmärkideks on:

2.1.1. metsandusega tegelevate või tegelenud inimeste ühendamine ühistegevuses;

2.1.2. üldkasuliku tegevuse arendamine metsanduses ja looduskaitses, metsanduse edenemisele kaasaaitamine;

2.1.3. liikmete suhtlemisvõimaluste, informeerituse, harituse parandamine,

2.1.4. liikmete kutsealaste, sotsiaalsete ja kodanikuõiguste ning huvide esindamine ja kaitsmine.

2.2. EMÜ kasutab oma eesmärkide saavutamiseks peamiselt  järgmisi vahendeid:

2.2.1. suhtleb riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, avaldab oma arvamusi ja teeb ettepanekuid metsandust puudutavate seaduste ja muude õigusaktide täien­da­mi­seks ja muutmiseks, samuti uute õigusaktide vastuvõtmiseks;

2.2.2. taotleb ja toetab Eesti metsanduse edenemist ja edendamist;

2.2.3. teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

2.2.4. suhtleb teiste riikide metsateenijate ja organisatsioonidega;

2.2.5. moodustab toimkondi ja osaleb oma esindajatega toimkondades, töögrup­pides, komisjonides jm;

2.2.6. korraldab kursusi, õppusi, konverentse, kongresse, näitusi, töötalguid, ekskursioone, õppekäike jms;

2.2.7. annab välja preemiaid, auhindu, stipendiume jms;

2.2.8. annab välja oma häälekandjaid, toimetiste sarju, teatmikke, kalendreid ja muid trükiseid;

2.2.9. moodustab töö paremaks korraldamiseks vajadusel iseseisvaid piirkondlikke osakondi.

3.  LIIKMED

3.1. EMÜ liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tegeleb või on tegelenud metsandusega

 

3.2. Liikmeks astumine toimub isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel EMÜ juha­tu­se otsusega. Juhatuse keeldumise korral otsustab vastuvõtmise üldkogu liikmeks­soo­­vija avalduse alusel.

 

3.3. Liige arvatakse juhatuse otsusega välja liikme isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel või tema surma korral või liikmemaksu tasumata jätmisel ühe aasta jooksul.

 

3.4. Liikme võib välja arvata juhatuse otsusega  liikme poolt põhikirjasätete täitmata jätmise või EMÜ olulisel määral kahjustamise tõttu. Neil juhtudel peab liikmele andma võimaluse osa võtta tema asja arutamisest juhatuses. Välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Üldkogu võib juhatuse poolt tehtud väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistada väljaarvatud liikme avalduse alusel.

 

3.5. Liikmel on õigus üldkogu koosolekul avaldada oma seisukohti EMÜ asjus, kandideerida EMÜ juhatusse või revisjonikomisjoni liikmeks  või EMÜ toimkondade või EMÜ esindajana toimkondade, töögruppide, komisjonide jm koosseisu, osa võtta kõigist EMÜ ühisüritustest ja nende korraldamisest ning kasutada EMÜ vara ja hüvesid üldkogu ja juhatuse poolt sätestatud korras.

 

3.6. Liikmed peavad täitma EMÜ põhikirja ja võimalikult aktiivselt osalema EMÜ tegevuses.

 

3.7. Liikmed peavad tasuma liikmemaksu, mille suuruse majandusaastaks kinnitab juhatuse ettepanekul üldkogu.

 

3.8. Liikmete arvestust peab juhatus.

 

3.9. Teenekatele liikmetele või teistele metsandustegelastele võidakse anda EMÜ auliikme nimetus juhatuse ettepanekul üldkogu otsusega. Auliikme statuudi kinnitab juhatuse ettepanekul üldkogu.

 

3.10. EMÜ toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud nende   kirjaliku sooviavalduse alusel EMÜ juhatuse otsusega. Toetajaliikmed võivad osa võtta EMÜ tegevusest, kuid neil ei ole hääleõigust üldkogul.

4.  ÜLDKOGU

4.1. EMÜ kõrgeimaks organiks on EMÜ liikmete üldkoosolek ehk üldkogu, mis tuleb korraliselt kokku kord aastas kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist või erakorraliselt juhatuse või vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel. Üldkogu juhataja(d) ja protokollija(d) valitakse igakordselt üldkogu poolt.

Üld­ko­gu:

4.1.1. võtab vastu EMÜ eesmärgi muutmise otsuseid,

4.1.2. võtab vastu EMÜ põhikirja muutmise otsuseid,

4.1.3. võtab vastu otsuse EMÜ lõpetamise, ühinemise ja jagunemise kohta,

4.1.4. valib liikmete hulgast EMÜ juhatuse esimehe ja liikmed  ning kutsub neid tagasi

4.1.5. kinnitab EMÜ eelarve kujundamise põhimõtted,

4.1.6. kinnitab EMÜ majandusaasta aruande, juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded,

4.1.7. annab EMÜ auliikme nimetuse

4.1.8. võtab vastu otsuseid muudes EMÜ tegevust puudutavates küsimustes omal äranägemisel või õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

4.2. Üldkogu kutsub kokku juhatus või juhatuse keeldumise korral taotlejad liikmete hulgast arvul vähemalt 1/10 liikmete koguarvust, teatades sellest kõigile liikmeile kirjalikult vähemalt seitse päeva varem ning tuues kutses ära üldkogule esitatava päevakorra.

4.3. Üldkogus võib osaleda ja otsustava hääleõigusega hääletada EMÜ liige või tema esindajana teine liige, kellele on mittekohaletulija andnud lihtkirjaliku volikirja.

 

4.4. Üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole EMÜ liikmetest. Kui kohalolek on väiksem, kutsuvad juhatus või taotlejad kolme nädala jooksul vähemalt seitsmepäevase etteteatamisega kokku uue üldkogu sama päe­vakorraga. Uus üldkogu on  pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osalevate või esin­datud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkogus osaleb või on esindatud vähe­malt kaks EMÜ liiget.

4.5.  Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalevatest liikmetest ja mitteosalejate volitatud esindajatest. EMÜ tegevuse eesmärgi muutmiseks on nõutav 9/10 liikmete nõusolek, sealhulgas üldkogus mitteosalevate liikmete kirjalikus vormis esitatud nõusolek. EMÜ lõpetamiseks, ühinemiseks või jagunemiseks või põhikirja muutmiseks on nõutav, et selle poolt hääletaks üle 2/3 üldkogus osalevatest liikmetest ja  mitteosalevate liikmete volitatud esindajatest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik EMÜ liikmed.

4.6. Igal liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui üldkogu otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või lõpetamist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.7. Liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

4.8. Liige, kes on juhatuse liige ei või hääletada üldkogul EMÜ poolt tema vastu nõude esitamisel.

4.9. Kohus võib EMÜ liikme või juhatuse või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkogu või juhatuse otsu­se, kui avaldus selleks on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

5.  JUHATUS

5.1. EMÜ organiks on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse koosseisu kuu­lu­vad: esimees, aseesimees ja liikmed. Juhatuse koosseis on kolme kuni ühek­sa­liik­meline. Juhatuse volituste aeg on kolm aastat.

5.2. Juhatus kutsub kokku üldkogu, koostab ja esitab üldkogule kinnitamiseks aruandeid, sh majandusaasta aruande, eelarveid, otsuste eelnõusid jms., moodustab ja juhib ajutisi tööorganeid, korraldab üritusi, korraldab EMÜ kantselei ja palgaliste töötajate tööd, arendab liikmetevahelist ja välissuhtlemist, korraldab kirjastustegevust, määrab ja annab välja preemiaid, auhindu ja stipendiume, kogub liikmemaksu, peab liikmete arvestust ja raamatupidamist, esitab tuludeklaratsioone ja aruandeid, tasub makse ning täidab muid õigusaktidest ja põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

5.3. Juhatus korraldab EMÜ raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

5.4. Juhatus võtab vastu otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Koosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus, häälte võrdsuse korral on otsustavaks esimehe hääl. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse vastuvõtmise poolt hääletavad kirjalikult 2/3 juhatuse liikmetest.

5.5. Juhatus annab EMÜ juhtimise kohta aru üldkogule ja EMÜ liikmetele vastavalt põhikirjale või nende nõudel.

5.6. Juhatuse liikmete tööd võidakse tasustada üldkogu otsusel. Juhatuse ja teiste EMÜ liikmete tehtud vajalikud kulutused EMÜ ülesannete täitmisel hüvitatakse neile juhatuse otsusel.

5.7. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada üksi EMÜ -d kõikides õigustoimin­gutes. Esimees korraldab EMÜ tegevust juhatuse koosolekute vahelisel ajal vastavalt seadusele, põhikirjale, üldkogu ja juhatuse otsustele. Esimees lahendab kõiki EMÜ jooksvaid asju, käsutab raha ja muud vara vastavalt eelarvele ja juhatuse otsustele, esindab juhatust, peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kinnitab töötajate koosseisud ja palgamäärad, sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepinguid jms. Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

5.8. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises üldkogus, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist EMÜ poolt.

5.9. Esimees ja teised juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega või oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega EMÜ-le süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt, kusjuures neile esitatava nõude aegumise tähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

6.  JÄRELVALVE

6.1. Üldkogu teostab järelvalvet juhatuse ja teiste organite tegevuse üle revis­jo­ni­komisjoni abil. Üldkogu määrab vähemalt kolmeliikmelise revisjoni­ko­mis­joni, kes valib enda hulgast esimehe ja sekretäri.

6.2. Revisjonikomisjon kontrollib juhatuse tegevuse seadusele ja põhikirjale vastavust vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni teostamiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

6.3. Revisjonikomisjon esitab oma arvamuse EMÜ majandusaasta aruande juurde ning üldkogule aruande revisjoni tulemuste kohta.

7.  VARAD

7.1. EMÜ võib omada vara, mis on vajalik tema põhikirjalise tegevuse arendami­seks.

7.2. EMÜ vara tekib liikmemaksudest, annetustest ja eraldistest, kirjastustegevuse ja tasuliste ürituste tuludest, tööde ja teenuste tasust, muudest tuludest.

7.3. EMÜ ja tema liikmete vara on lahus: EMÜ ei kanna oma varaga vastutust liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna oma varaga vastutust EMÜ varaliste kohustuste eest, välja arvatud põhikirja punktiga 5.9. juhatuse liikmete suhtes sätestatud. EMÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

7.4. EMÜ vara omandab, kasutab ja käsutab juhatus.

7.5. EMÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7.6. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus seaduses sätestatud korras majandusaasta aruande; mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aruandest ning esitab selle üldkogule kinnitamiseks koos revisjonikomisjoni arvamusega kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

8.  LÕPETAMINE

8.1. EMÜ ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub seadusega ettenähtud alustel ja korras.

8.2. EMÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimismenetlus. Likvideerijad määrab      üldkogu. Sundlõpetamise puhul määrab likvideerijad kohus.

8.3. EMÜ likvideerimisel pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara jaotatakse üldkogu otsusega määratud õigustatud isikute vahel.

TEATED

Juuli sünnipäevalised
RAUL TAMM 8.07.
HEINO UIBOKAND 9.07.
MEELIS TAMM 11.07.
VÄINO LILL 15.07.
AITA NEEMRE 16.07.
TÕNU VAASK 16.07.
JAAN JASKA 19.07.
ERICH VALKSAAR 27.07.
TOOMAS HAAS 30.07.
ENN KALJULA 30.07.
INDREK KAROLIN 31.07.