Puiduturustaja teemapäev Paikusel

21. veebruaril toimus järjekordse RMK ja EMÜ ühisüritusena RMK ameteid tutvustav teemapäev. Seekord oli kogunemiskohaks RMK Paikuse kontor, kus oli eesmärgiks tutvuda turustusspetsialisti, puidukontrollmõõtja ja turustusassistendi tööga.

Päeva läbiviijateks olid RMK puiduturustuse osakonna juht Ulvar Kaubi, turustuse peaspetsialist Urmas Treial ja puidumõõtmise peaspetsialist Terje Sein.

Kohale oli tulnud 31 huvilist EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudist, Voltveti Koolituskeskusest Tihemetsas, Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnast ja metsateenijate ühingu liikmed.

Ulvar Kaubi alustas oma ettekannet RMK struktuuri tutvustamisega ja turustusosakonna paigutust selles. Tema tutvustuse kaudu saime teada, et puiduturustuse osakonda kuulub praegu 12 töötajat, lisaks osakonna juhatajale turustuse peaspetsialist, puidumõõtmise peaspetsialist, neli turustusspetsialisti, kaks puidukontrollmõõtjat ja kolm turustusassistenti, kes paiknevad kõik mööda Eestit laiali.

Puiduturustusosakond vastutab RMK puiduturustusstrateegia väljatöötamise eest ja organiseerib puidu turustamist.

RMK puidumüügi põhimõtted on väljatöötatud selliselt, et puidumüük oleks läbipaistev ja arusaadav, info müüdava ressursi kohta peab olema ligipääsetav, võimalus teha pakkumine peab olema kõigil huvitatud isikutel.

Ulvar Kaubi tutvustusest saime teada, et 2012.a. oli RMK käive 145,2 milj.€, kasum 18,5 milj € ja rentaablus 13 %. Kogu müüdava puidu maht oli ligikaudu 3 milj. tm. Sellest enampakkumisega müüdi 15% – ja kokkuleppehinnaga 85% puidust. Kokkuleppehinnaga puidumüügist kuni 90 % müüakse kestvuslepingutega ja 10 %   ühe aastaste lepingutega.

Kestvuslepingud sõlmitakse peale esitatud pakkumisi läbirääkimiste käigus. Läbirääkimised toimuvad mitmes etapis ja lõpevad lepingu sõlmimisega. Vastavalt lepingule täpsustatakse lepingus sätestatud puidu hindu aasta jooksul tavaliselt kord kvartalis. Kestvuslepingud on kehtestatud tavaliselt viieks aastaks. On sõlmitud ka lühemaid lepinguid, kui tegemist ei ole kindla partneriga. Kõigi lepingute üheks erikriteeriumiks on see, et ettevõte peab olema tasunud 10 % teatud perioodil soovitava metsamaterjali maksumusest koos käibemaksuga esmase hinnapakkumise alusel või  esitatud samas summas krediidiasutuse garantiikirja, mis peab kehtima vähemalt 60 päeva või esitanud müügi korraldaja aktsepteeritud muu tagatise.

Puidu müük toimub põhimõttel „ Kaup kliendile kohale“. See tähendab seda, et RMK poolt on organiseeritud ka metsamaterjali vedu kliendile temale soovitud kohta. Puitu vedavad firmad teevad seda riigihanke korras saadud pikaajaliste lepingute alusel. RMK poolne autode kasutuse koefitsient on üle 0,55.

Puidumõõtmise kaudu kontrollitakse puidu vastuvõtmise täpsust puidu ostjate poolt. Sellega tegeleb RMK-s praegu kaks kontrollmõõtjat. RMK praagi korral minnakse tagasi langini, et selgeks teha, miks praak tekkis.

.Iga kliendiga seotud toimingute eest vastutab üks kindel puiduturustaja- kliendihaldur. Tema  jälgib puidu tarne käiku antud kliendile, peatab selle lepingu täitumisel või puidu ostjal makseraskuste tekkimisel. Samuti lahendab ta ka kõik muud probleemid, mis tekivad RMK ja puidu ostja vahel. Iga kliendi jaoks on RMK poolt kindel müügiraamatupidaja, kes tegeleb temale tehtavate müügikannetega.

RMK-l oli 2012.a. kokku 1018 puiduostjat, nendest juriidilisi isikuid 323. Põhilised on 10 suurimat ostjat kes ostavad RMK-lt 49% puidust. Küttepuidu ostjaid oli eelmisel aastal 695, keskmine müüdav küttepuidu kogus oli 23 tm.

Urmas Treial rääkis puiduturustaja tööst täpsemalt. Siit saime teada, et puiduturustaja peamisteks ülesanneteks on osalemine igaaastase müügiplaani väljatöötamisel ja lähtuvalt sellest kavandada puidu müügid, võttes aluseks varumise poolt hinnatud sortimendid ja logistika poolt kavandatud ajalise veoplaani. Samuti korraldab ta puidu müügitoimingute ettevalmistamise ja läbiviimise, haldab klientidega ärisuhet, sisestab ja haldab klientidega seotud andmeid RMK kasutaja rakenduses ja on kõigis küsimustes kliendihalduriks (RMK poolne kontaktisik). Puiduturustaja sõlmib, muudab ja lõpetab klientidega müügi,- ekspedeerimis- ja muid turustusega seonduvaid lepinguid, tagab ja arendab koostööd klientidega ja jälgib sõlmitud lepingute täitmist. Jälgides müügiplaani mahulist ja rahalist täitmist lahendab ta ka klientide reklamatsioone tarnitud puidu koguse ja kvaliteedi küsimustes, kaasates vajaduse puhul ka kontrollmõõtja. Oma klientide osas otsustab ta tarnete peatamise ja jätkamise ning edastab sellekohase info logistikajuhile. Siin juhindub ta RMK krediidireeglitest ja kliendi krediidilimiidist. Võlgnike tekkimisel korraldab ta võlgnikega seotud toiminguid.

Lühidalt tutvustas Urmas Treial ka turustusassistendi tööülesandeid. Turustusassistent on metsamaterjali müügilepingute alusel koostavate müügidokumentide vormistaja ja müügiandmete arvestuse pidaja. Selleks ta sisestab RMK kasutaja rakendusse veodokumentidega vastuvõetud puidukogused ja koostab sisestatud andmete alusel elektroonilise metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti ja saadab selle kliendile kas kirjalikult või digitaalselt.

Puidukontrollmõõtjate tegevust tutvustas puidumõõtmise peaspetsialist Terje Sein.  RMK lähtub puidumõõtmisel kehtivast metsaseadusest ja sellega kaasnevatest määrustest. Tehingute aluseks olev mõõtmine toimub puidu üleandmisel kliendile müügilepingutes sätestatud viisil. Suurem osa okaspuupalkidest mõõdetakse tänapäeval täpsete mõõteseadmete abil puidu sorteerimisliinidel ja väiksem osa käsitsi otsatollimise teel. Palkide mahu arvutamisel on kasutusel Artur Nilsoni poolt väljatöötatud palgi mahu  valem. Paberipuu ja küttepuidu mõõtmisel määratakse virna maht ja arvutatakse  puidu kogus virnatäiuse koefitsiendi abil. RMK poolt müüdava puidu maht arvestatakse ilma kooreta nii palkide kui ka küttepuidu puhul.

Puidukontrollmõõtjate ülesandeks ongi süstemaatiliselt kontrollida puidu vastuvõtmisel toimuva mõõtmise täpsust. Kuidas see täpselt toimub, selgitas Terje Sein põhjalikult nii teoorias kui ka paberipuu koorma mõõtmisel praktiliselt autokoormat tegelikult üle mõõtes laoplatsis. Siin said ka kõik teemapäeval osalejad soovi korral paberipuu koorma ülemõõtmisel ise kaasa lüüa ja hea praktilise kogemuse kuidas tegelikult käib paberipuu koorma täisuse koefitsiendi määramine. Samuti tutvusime saetööstuses sorteerimisliinil palkide elektroonilise mõõtmisega.

Päev lõppes teemapäevast kokkuvõtte tegemisega.